ЩЕНКИ ДЛЯ ПРОДАЖИ!!!

PUPPIES FOR SALE!!!

По вопросу приобретения щенка звоните по телефону:
+7 920 668 88 06
или пишите: E-mail: milajakroha@mail.ru

Puppies for sale: E-mail: milajakroha@mail.ru

Chihuahua Weight Chart in grams
Диаграмма Веса Чихуахуа в граммах
Birth 71g 78g 85g 99g 113g 120g 128g 142g 156g
1 week 106g 113g 142g 156g 184g 198g 227g 255g 269g
2 weeks 142g 156g 184g 198g 255g 284g 312g 354g 383g
3 weeks 170g 198g 227g 255g 312g 369g 397g 454g 496g
4 weeks 198g 227g 269g 312g 369g 452g 482g 539g 595g
5 weeks 227g 255g 312g 369g 425g 482g 553g 624g 680g
6 weeks 255g 312g 354g 425g 496g 567g 624g 680g 765g
7 weeks 284g 340g 411g 482g 553g 624g 695g 765g 851g
8 weeks 312g 369g 454g 539g 610g 680g 765g 822g 936g
9 weeks 340g 425g 496g 567g 652g 737g 822g 907g 992g
10 weeks 369g 454g 539g 624g 709g 794g 879g 964g 1077g
11 weeks 397g 482g 595g 680g 765g 879g 964g 1049g 1191g
12 weeks 425g 539g 624g 737g 851g 936g 1049g 1162g 1276g
13 weeks 454g 567g 680g 794g 907g 1021g 1134g 1247g 1389g
14 weeks 482g 624g 737g 851g 964g 1106g 1219g 1332g 1474g
15 weeks 539g 652g 794g 907g 1049g 1162g 1304g 1446g 1588g
16 weeks 567g 709g 851g 964g 1106g 1247g 1389g 1531g 1673g
17 weeks 595g 737g 879g 1021g 1162g 1304g 1446g 1616g 1758g
18 weeks 624g 794g 936g 1049g 1219g 1361g 1531g 1701g 1843g
19 weeks 652g 822g 964g 1106g 1247g 1418g 1588g 1758g 1899g
20 weeks 680g 851g 992g 1162g 1304g 1474g 1644g 1814g 1985g
21 weeks 709g 879g 1021g 1191g 1361g 1531g 1701g 1871g 2041g
22 weeks 709g 907g 1049g 1219g 1389g 1588g 1758g 1928g 2098g
23 weeks 737g 936g 1077g 1247g 1418g 1616g 1814g 1985g 2155g
24 weeks 737g 936g 1106g 1276g 1446g 1644g 1843g 2013g 2211g
25 weeks 765g 946g 1134g 1304g 1474g 1673g 1871g 2041g 2240g
26 weeks 765g 964g 1134g 1332g 1503g 1701g 1899g 2070g 2269g
18 Months 908g 1135g 1362g 1589g 1816g 2043g 2270g 2497g 2724g